Regulamin zakupów w sklepie internetowym www.sklep.bramyoknadrzwi.pl

Adres e-mail: sklep@bramyoknadrzwi.pl

 

Słowniczek

Użyte w Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

Umowa – umowa zawierana za pośrednictwem (przy użyciu) Serwisu internetowego pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca
za pośrednictwem Serwisu internetowego Umowę.

Sprzedawca – Spółka działająca pod firmą Bilbo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Janikowie, adres ul. Ogrodnicza 13, Janikowo, 62-006 Janikowo, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225773, Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7772809490,numer identyfikacyjny REGON 634634082.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną zawierająca Umowę w związku z wykonywaną/prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument - osoba fizyczna zawierająca Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Dane – dla osób fizycznych: imię, nazwisko, w przypadku przedsiębiorców firma, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon; dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną: firmę, adres, NIP, e-mail, telefon, imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia Umowy w imieniu Kupującego.

Serwis internetowy – wszelkie dostępne pod adresem www.sklep.bramyoknadrzwi.pl funkcjonalności służące do zawarcia Umowy.

Produkt – rzeczy ruchome oraz usługi będące przedmiotem Umowy.

Zamówienie – oferta w rozumieniu Kodeksu cywilnego składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem (przy użyciu) Serwisu internetowego.

Regulamin – niniejszy regulamin.

 

1. Informacje podstawowe

 

§1

Umowa jest zawierana zgodnie z następującą procedurą:

Kupujący składa Zamówienie za pośrednictwem (przy użyciu) Serwisu internetowego,

Sprzedawca informuje Kupującego o otrzymaniu Zamówienia,

Umowa zawierana jest w momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę. Zamówienie przyjmowane jest poprzez wysłanie przez Sprzedawcę Kupującemu drogą elektroniczną oświadczenia zawierającego m.in. treść: „Potwierdzenie zakupu”.

Wszelkie informacje dotyczące Produktów zamieszczone w Serwisie internetowym nie są w razie wątpliwości poczytywane za ofertę, lecz za zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.

 

§2

Sprzedawca zastrzega, że miejscem wykonania jego zobowiązań wynikających z Umowy  może być wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Sprzedawca zastrzega, że Umowa zawierana jest w języku polskim.

 

§3

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 

§4

Umowę może zawrzeć osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.

 

§5

Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by całość procesu zamówienia przebiegała

bez zakłóceń. Serwis internetowy www.sklep.bilbo.pl powstał na bazie oprogramowania, które cechuje bardzo duża niezawodność, jednakże w przypadku wykrycia błędu uprasza się osobę, która taki błąd zauważy, o jego zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

2. Opisy i zdjęcia produktów

 

§1

Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Nie wpływa to nigdy na podane właściwości Produktów.

 

§2

Kolorystyka produktów przedstawiana na stronie może się różnić od rzeczywistej.

 

3. Przedmiot zakupu (transakcji)

 

§1

Ceny Produktów prezentowanych za pośrednictwem (przy użyciu) Serwisu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

§2

Wszystkie Produkty prezentowane za pośrednictwem (przy użyciu) Serwisu internetowego są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję ich producenta, o ile ich producent udziela na nie gwarancji.

 

W przypadkach takich jak wyprzedaż, promocja i podobne, jeżeli Produkt nie jest fabrycznie nowy, będzie to wyraźnie oznaczone w Serwisie internetowym poprzez odpowiedni opis przy danym Produkcie lub kategorii Produktów.

 

4. Składanie Zamówienia i przyjęcie Zamówienia

 

§1

Przygotowanie Zamówienia następuje poprzez wybranie przez Kupującego Produktu/Produktów prezentowanych za pośrednictwem (przy użyciu) Serwisu internetowego oraz umieszczenie go/ich w „Koszyku zakupów”. Gdy wszystkie oczekiwane produkty znajdą się w „Koszyku zakupów” należy dokonać rejestracji (link do rejestracji znajduje się w prawym górnym rogu strony głównej sklepu i nosi nazwę „zaloguj się”; w następnym kroku należy kliknąć link „zarejestruj się”, podając przy tym adres email potrzebny do rejestracji. Należy poprawnie przejść proces rejestracji podając po drodze wymagane Dane (imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, adres, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, dowolny numer identyfikacyjny – w przypadku Firmy numer NIP ) oraz kierować się przygotowanymi podpowiedziami, aby móc sfinalizować zakup.

 

§2

Warunkiem realizacji Umowy jest prawidłowe wypełnienie wymaganych Danych, które są zgodne z rzeczywistością.

 

§3

Kupujący ma prawo korygować zawartość swojego „Koszyka zakupów” do momentu złożenia Zamówienia.

 

§4

Złożenie Zamówienia następuje po naciśnięciu przycisku „Potwierdzam zamówienie”.

 

§5

Korekta Zamówienia po poinformowaniu Kupującego o otrzymaniu zamówienia może nastąpić na prośbę Kupującego złożoną telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

Sprzedawca informuje, że z momentem potwierdzenia przez niego otrzymania Zamówienia Zamówienie nie może być zmienione jednostronnie przez Kupującego.

 

W przypadku rozbieżności pomiędzy złożonym Zamówieniem a przyjęciem Zamówienia, zawarcie Umowy uzależnione od przyjęcia przez Kupującego przyjęcia Zamówienia, które traktowane jest jako oferta Sprzedawcy.

 

Sprzedawca informuje, że treść Zamówienia i Umowy dostępna jest w indywidualnym koncie kupującego, do którego dostęp uzyskał on podając dane w procesie rejestracji.

 

Sprzedawca zastrzega, że złożone przez niego oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego mogą zostać przyjęte wyłącznie bez zastrzeżeń.

 

§6

Kupujący oświadcza, że upoważnienia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez konieczności jej podpisu przez Kupującego.

 

5. Warunki dostawy i transportu

 

§1

Termin realizacji zobowiązań Sprzedawcy wynikających z Umowy wynosi do 7 dni roboczych od daty przyjęcia Zamówienia (przy płatności gotówką, bądź płatności za pobraniem u kuriera), a w przypadku wyboru przez Kupującego opcji „przelewem” od dnia zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

Powyższy termin nie dotyczy Produktów oznaczonych „Dostępny na zamówienie” - wtedy termin realizacji ustalany jest indywidualnie z Kupującym. W przypadku konsumentów nie może być to termin dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

 

§2

Sprzedawca prowadzi sprzedaż prezentowanych za pośrednictwem Serwisu internetowego Produktów w formie wysyłkowej. Jest także możliwość indywidualnego odbioru towaru.

 

§3

Sprzedawca może zażądać, aby Zamawiający  potwierdził pisemnym pokwitowaniem odbiór Produktu dostarczonego w wykonaniu Umowy.

W chwili odbioru Produktu Kupujący zobowiązany jest do szczegółowego sprawdzenia, czy

przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

 

6. Formy płatności

 

§1

Sprzedawca dla wygody swoich klientów udostępnia następujące formy płatności:

- Za pobraniem u kuriera firmy kurierskiej.

- Przedpłata na rachunek bankowy - faktura proforma lub przy jej braku wartość wskazana w przyjęciu Zamówienia. W treści przelewu należy dopisać numer faktury pro-forma, a przy jej braku podać swoje Dane z Zamówienia.

- Gotówką przy odbiorze osobistym.

 

§2

Produkty dostępne na zamówienie realizowane są tylko po wpłacie pełnej kwoty. Nie dotyczy konsumentów.

 

§3

Zamówienia za pobraniem powyżej kwoty 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) nie będą realizowane. Postanowienie niniejsze nie dotyczy Konsumentów.

W przypadku wyboru przez Konsumenta płatności za pobraniem za Produkt/Produkty o wartości powyżej 3.000,00 zł, naliczona zostanie opłata za dostawę zgodnie z Kosztami Dostawy.

 

7. Faktury VAT

 

§1

Sprzedawca wysyła wraz z Produktem lub osobną przesyłką pocztową fakturę VAT albo paragon oraz kartę gwarancyjną, jeżeli producent Produktu udziela gwarancji na dany Produkt.

 

8. Gwarancja, reklamacje, rękojmia oraz zwrot towarów

 

§1

Każdy zakupiony Produkt prezentowany za pośrednictwem Serwisu internetowego jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Pamiętaj ! Zawsze przed rozpakowaniem zakupionego Produktu sprawdź, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w trakcie transportu. Jeżeli opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia czy kradzieży części przesyłki uprzejmie prosimy w obecności osoby dostarczającej zamówiony Produkt sporządzić protokół reklamacyjny, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis przesyłki jak również skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

Reklamacje można składać za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu www.sklep.bramyoknadrzwi.pl

 

§3

Dotyczy Kupującego będącego Konsumentem:

 

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia (formularz).

 

W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu/Produktów z Umową Kupujący winien niezwłocznie odesłać reklamowany Produkt/Produkty wraz z pisemnym zgłoszeniem zawierającym opis stwierdzonych niezgodności (formularz). Jeżeli roszczenie Zamawiającego uznane zostanie za zasadne, towar będzie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwie, Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru.

 

Koszty związane z odesłaniem Produktu reklamowanego Sprzedawca zwraca po otrzymaniu przesyłki. Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię faktury VAT lub paragonu, które są dowodem zawarcia Umowy oraz wskazać konto bankowe, na które mają zostać przelane zwracane pieniądze.

 

§4

Dotyczy Konsumentów:

Kupujący, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225) ma zastosowanie.

W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Kupujący dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. 

 

Zwracany Produkt musi posiadać oryginalne opakowanie oraz nie może być uszkodzony, zniszczony lub zdekompletowany.

 

Do zwracanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu w postaci faktury VAT wraz z kartą gwarancyjną, wskazać oznaczenie rachunku bankowego, na który zostaną przekazane zwrócone pieniądze. Koszty odesłania Produktu nie podlegają zwrotowi.

 

 

Konsumentowi dostarczany jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę, przedmiot świadczenia i cenę, wraz z dostarczeniem przedmiotu Umowy.

 

Kupujący będący Przedsiębiorcą może reklamować Produkty na zasadach wynikających z rękojmi sprzedaży.

 

9. Bezpieczeństwo Twoich danych

 

§1

Oferujemy najlepszą prywatność i bezpieczne zakupy. Serwis internetowy jest hostowany na zaufanym serwerze dedykowanym. Wszystkie informacje zebrane przez Sprzedawcę są wykorzystywane wyłącznie do właściwego wykonania Umowy, a po realizacji Umowy dane podlegają anonimizacji.

 

§2

Zebranie danych osobowych Kupującego lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu odbywa się w celu zgodnym z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926z późń. zm.) Potencjalnymi odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współrealizujące ze Sprzedawcą Umowę, np. podmioty przewożące Produkt.

 

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Kupujący zachowuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania
na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

10. Postanowienia końcowe

 

§1

Prowadzone akcje promocyjne za pośrednictwem Serwisu internetowego nie mogą być łączone oraz nie mogą być łączone z akcjami promocyjnymi przeprowadzanymi w innych kanałach dystrybucyjnych Sprzedawcy.

 

§2

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§3

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

§4

W przypadku zmiany treści Regulaminu do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia dotychczasowe.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Promocje

Aktualnie brak promocji

Reklama